Print
Nov 04
 • Varsity

Day 1

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Nov 05
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 06
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 07
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 08

Friday 4:00 PM - 7:30 PM

Nov 09
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Nov 11
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Nov 12
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 13
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 14
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 15
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 16
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Nov 18
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Nov 19
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 20
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 21
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 22
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 23
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Nov 25
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Nov 26
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 27
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 28
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Nov 29
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Nov 30
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 02
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Dec 03
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 04
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 05
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 06
 • Varsity
 • tournament

@ Chukchansi Invitational Day 1

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 06
 • Varsity
 • tournament

@ Chukchansi Invite

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 06

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 07
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 07
 • 0-0

0-0

0
0
Dec 07
 • Varsity
 • tournament

@ Chukchansi Invite

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 07
 • Varsity
 • tournament

@ Lady Royals (girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 09
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Dec 10
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 11
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 12
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 13
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 14
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 14
 • Varsity
 • tournament

@ Webber Lawson

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 16
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Dec 17
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 18
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 19
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 20
 • Varsity
 • tournament

@ Lou Bronzan

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 20
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 21
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 21
 • Varsity
 • tournament

@ Lou Bronzan

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 21
 • Varsity
 • tournament

@ Brittany David (girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 23
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Dec 24
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 25
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 26
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Dec 27
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Dec 28
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 30
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Dec 31
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 01
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 02
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 03
 • Varsity
 • tournament

@ Doc Buchanon

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 03
 • Varsity
 • tournament

@ Dusty Girls

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 03
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 04
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 04
 • Varsity
 • tournament

@ Doc Buchanon

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 04
 • Varsity
 • tournament

@ Bianchini

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 06
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Jan 07
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 08
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 09
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 09
 • Varsity
 • meet

@ Cupertino

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 10
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 11
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 13
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Jan 14
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 14
 • Varsity
 • meet

Lynbrook

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 15
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 16
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 16
 • Varsity
 • meet

@ Gunn

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 17
 • Varsity
 • tournament

@ Midcal (boys & girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 17
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 18
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 18
 • Varsity
 • tournament

@ Midcal (boys & girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 20
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Jan 21
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 22
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 23
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 24
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 25
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 25
 • Varsity
 • tournament

@ Lady Baler Bash

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 27
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Jan 28
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 29
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Jan 30
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Jan 30
 • Varsity
 • meet

Wilcox

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 31
 • Varsity
 • tournament

@ Mission San Jose

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 31
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Feb 01
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Feb 01
 • Varsity
 • tournament

@ Mission San Jose

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 03
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Feb 04
 • Varsity

Practice

Tuesday 3:45 PM - 5:45 PM

Feb 04
 • Varsity
 • meet

@ Fremont

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 05
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 6:15 PM

Feb 06
 • Varsity

Practice

Thursday 3:45 PM - 5:45 PM

Feb 06
 • Varsity
 • meet

Los Gatos

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 07
 • Varsity

Practice

Friday 4:00 PM - 6:15 PM

Feb 08
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Feb 10
 • Varsity

Practice

Monday 3:30 PM - 6:15 PM

Feb 14
 • Varsity
 • tournament

@ SCVAL (boys, girls & JV

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 15
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Feb 15
 • Varsity
 • tournament

@ SCVAL (boys, girls & JV

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 21
 • 0-0

0-0

0
1
Feb 22
 • 0-0

0-0

0
1
Feb 27
 • Varsity
 • tournament

@ CIF (boys & girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 28
 • Varsity
 • tournament

@ CIF (boys & girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 29
 • Varsity
 • tournament

@ CIF (boys & girls)

 • 0-0

0-0

0
0
Sep 29

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 01

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 06

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 08

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 13

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 15

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 20

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 22

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 27

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Oct 29

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 03

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 05

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 10

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 12

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 17

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 19

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 24

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Nov 26

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 01

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 03

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 08

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 10

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 15

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 17

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 22

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 24

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 29

Tuesday 5:00 PM - 6:30 PM

Dec 31

Thursday 5:00 PM - 6:30 PM

Feb 01
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 03
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 08
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 10
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 15
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 17
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 22
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Feb 24
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 01
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 03
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 08
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 10
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 15
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 17
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 22
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 24
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 29
 • Varsity

Practice

Monday 4:15 PM - 5:15 PM

Mar 31
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:15 PM - 5:15 PM